Regulamin studia i polityka prywatności

Regulamin studia
Polityka prywatności

REGULAMIN STUDIA MANDALA

Dane firmowe:
Pełna nazwa firmy: MYOGA Marta Karłowska
NIP: 769-193-15-77
REGON: 590775563
Działalność wpisana do: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Organ prowadzący rejestr: Minister Rozwoju
Adres rejestracji: ul. Złota 14, 97-400, Bełchatów
Dane kontaktowe: 504 228 555, studio@mandalayoga.pl
Akceptowalne metody płatności: Wszystkie płatności odbywają się przez stronę internetową studia (realizowana poprzez system rezerwacji fitssey.com) w systemie on-line Imoje ING Bank Śląski

I RODZAJE I POZIOMY ZAJĘĆ.

 1. Zajęcia w Mandala Yoga Studio dzielą się na trzy kategorie ze względu na poziom oraz odmienne zasady uczestnictwa:

-zajęcia jogi dla początkujących prowadzone w stałych – zamkniętych grupach,

-zajęcia indywidulane,

– zajęcia online.

 1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi, rozpoczynające naukę w Mandala Yoga Studio uczestniczą w zajęciach jogi dla poczatkujących.
 2. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach średniozaawansowanych a nie rozpoczynały praktyki w Mandala Yoga Studio powinny wykazać się min. 6 miesięczną regularną praktyką jogi oraz uzyskać akceptację prowadzącego.
 3. Zajęcia indywidulane przeznaczone są dla osób, które pragną, aby praktyka jogi była stworzona pod kątem swoich potrzeb. Zajęcia dopasowane są do możliwości oraz umiejętności uczestnika. Odbywają się w studio Mandala 1:1 z nauczycielem w godzinie ustalonej indywidualnie
  z uczestnikiem.
 4. Zajęcia online stworzone są specjalnie dla osób, które ze względu na obecną sytuację lub brak możliwości uczestnictwa w zajęciach w studio jogi chcą praktykować zdalnie poprzez aplikację Zoom. Istotnym elementem praktyki jest włączona kamerka gdzie nauczyciel będzie mógł dawać wskazówki uczestnikom sesji podczas praktyki. Uczestnicy też widzą nauczyciela i mogą w każdej chwili weryfikować jak wygląda dana pozycja lub zapytać o szczegóły asany.
 5. Każdorazowa planowana zmiana rodzaju zajęć przez uczestnika wymaga poinformowania prowadzącego zajęcia. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć ze względu na niewspółmierność poziomu.

2 OPŁATY I REZERWACJE.

 1. Do udziału w zajęciach jogi w Mandala Yoga Studio uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które wniosły stosowne opłaty oraz zarezerwowały miejsce na wybranych zajęciach poprzez aplikację fitssey. Aplikacja jest dostępna w formie mobilnej na telefon oraz na komputer. Grafik aktualnych zajęć znajduje się na stronie studia www.studio.mandalayoga.pl.
 2. Wszystkie płatności za zajęcia jogi oraz kursy odbywają się przez stronę internetową w systemie on-line Imoje ING Bank Śląski. Nie przyjmujemy gotówki ani płatności kartą płatniczą.
 3. Do udziału w zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby, które dokonały rezerwacji miejsca na zajęciach korzystając z panelu klienta oraz spełniły jeden z poniższych warunków:

-uiściły opłatę jednorazową,

-posiadają ważny karnet na zajęcia Mandala Yoga Studio.

 1. Do rezerwacji miejsca na zajęciach grup karnetowanych upoważnione są osoby posiadające ważny karnet na zajęcia.
 2. Anulacja rezerwacji miejsca na zajęciach jest możliwa bez konsekwencji do 6 h przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. Jeśli anulacja nastąpi po tym terminie lub wcale a uczestnik nie pojawi się na zajęciach – następuje pobranie wejścia z aktywnego karnetu.
 3. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia lub aktywowania (termin ważności). Niewykorzystane wejścia w karnecie po upływie jego terminu ważności przepadają (ekwiwalent finansowy nie jest zwracany).
 4. Do korzystania z karnetów ulgowych upoważnione są osoby:

-uczniowie oraz studenci z aktualną legitymacją studencką do 26 r. ż.

-seniorzy – powyżej 65 r. ż.

 1. Jeśli zajęcia przewidziane w planie nie odbywają się z winy Mandala Yoga Studio do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

III. KORZYSTANIE Z USŁUG.

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z par. 2, mają prawo:

-korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,

-używać pomocy do jogi znajdujących się w Studio, które zostały wskazane przez instruktora jako zdezynfekowane takich jak klocki czy krzesła,

-używać na sali ćwiczeń własnej maty,

-korzystać z rad i instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.

 1. Prowadzący realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie oraz nie opuszczać ich przed zakończeniem.
 2. Uczestnicy zajęć postępują zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki wykonywanych ćwiczeń.
 3. Do wzięcia udziału w zajęciach mogą zostać dopuszczane osoby:

-pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat,

– niepełnoletnie, czyli takie które nie ukończyły 18 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;

-zdrowe – czyli które nie przechodzą aktualnie infekcji,

-bez przeciwwskazań lekarskich dot. ogólnego stanu zdrowia

-trzeźwe, czyli nie pozostające pod wpływem substancji psychoaktywnych.

 1. Uczestnicy z problemami zdrowotnymi zobowiązani są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia niepokojących objawów. Mandala Yoga Studio może w takich sytuacjach odmówić udziału w zajęciach. Mandala Yoga Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń u uczestników. Uczestnik bierze udział w zajęciach na swoją własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

-zdjąć obuwie i okrycie wierzchnie zaraz przy wejściu do obiektu Mandala Yoga Studio.

-do zachowania czystości w obiekcie Mandala Yoga Studio oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury zachowania.

-stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Mandala Yoga Studio oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez prowadzących.

-zabierać ze sobą na salę i pozostawiać w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, Studio nie ponosi odpowiedzialności.

-wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

-po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

-do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń Mandala Yoga Studio.

-do przestrzegania zasad higieny osobistej tak aby nieświeżym zapachem nie zakłócać praktyki innym uczestnikom zajęć.

-korzystać z własnej maty do jogi w wypadku wystąpienia chorób skóry stóp lub/i dłoni.

-do przestrzegania Regulaminu.

 1. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez uczestnika zasad korzystania z usług Mandala Yoga Studio, opisanych w Regulaminie.

IV  PROCEDURA RAKLAMACYJNA

 1. Cel i zakres procedury: Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji i/lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.
 2. Opis postępowania:
  Przebieg procesu reklamacji:
  1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w ustawowym terminie w formie pisemnej przesłanej pocztą tradycyjną lub na adres mailowy studio@mandalayoga.pl
  2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym
   1. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
   2. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
  3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym
   1. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
   2. Brak uznania reklamacji
  4. Ustalenie propozycji rozwiązania problemu zgłoszonego w reklamacji i przedstawienie jej Klientowi
   1. Akceptacja przez klienta propozycji rozwiązania problemu i zamknięcie procesu reklamacyjnego
   2. Brak akceptacji i przekazanie sprawy
  5. Przeanalizowanie dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
  6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rozwiązania problemu zgłoszonego w reklamacji
  7. Zamknięcie procesu reklamacji
  8. Podjęcie działań korygujących (np. weryfikacja opisów, oznaczeń, ostrzeżeń, innych), inne, zgodnie z wymogami
  1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zakupionych usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu
  2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o akceptacji rozwiązania problemu lub jej odrzuceniu.
   Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie odpowie na propozycję rozwiązania zgłoszonego problemu zaproponowaną przez Sprzedawcę przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rozwiązania została uznana przez klienta. Może zdarzyć się sytuacja kiedy Klient nie podejmuje dalszego dialogu ze Sprzedawcą. Wówczas proces reklamacji zostaje zakończony.
  3. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. o nazwę/imię i nazwisko Kupującego;
   2. adres siedziby/zamieszkania/adres do doręczeń Kupującego
 • przedmiot reklamacji (pełna nazwa usługi, termin i miejsce zakupu, potwierdzone paragonem lub fakturą);
 1. o uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji w tym czytelne wskazanie przyczyny reklamacji i/lub inne uprawdopodobnienie przesłanych informacji: zdjęcia, opisy
 2. wskazanie przez Kupującego satysfakcjonującego/oczekiwanego rozwiązania problemu wskazanego w reklamacji.

 

Wyłącznie reklamacja spełniająca łącznie wszystkie powyższe punkty może zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę. Brak przesłania pełnych informacji uniemożliwia weryfikację reklamowanego produktu lub/i nastąpienia opisywanego przez Kupującego zdarzenia co czyni niemożliwym poprawne ustosunkowanie się do problemu.

Reklamacja może być złożona w dowolnej formule bez użycia formularza reklamacyjnego ale zawsze w formie pisemnej: mailowo lub listownie.

Formularz reklamacyjny w załączeniu.

 

 

………………., dn………20…. r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia usługi………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa usługi …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr paragonu/faktury………………………………………………………………………………………………………………….
Ogólna wartość usługi………………………… zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) zwrot pieniędzy,

(___) ponowienie usługi,

(___) obniżenie ceny,

………………………………….. ……………… (czytelny podpis reklamującego)

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1) Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu usługi (np. paragon fiskalny, faktura VAT) bądź inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2) Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
3) O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres. Za zgodą klienta.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu/fax: +48 504228555

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy

 

 

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Mandala Yoga Studio mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres email: studio@mandalayoga.pl
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, wentylacyjny itp.
 3. Osoba, która wykupuje karnet, kurs jogi, wnosi opłatę jednorazową zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Mandala Yoga Studio jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym pod firmą MYOGA Marta Karłowska z siedzibą w (97-400) Bełchatowie przy ul. Złotej 14, tel.: 504 228 555, email: studio@mandalayoga.pl

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych naszą ofertą oraz naszych klientów przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko za zgodą osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych wymagane jest przepisami prawa lub niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Mandala Yoga Studio.

 

Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna, gdy uzyskaliśmy od zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest podstawą prawną, gdy przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wykonania  umowy, np. gdy dochodzi do zawarcia umowy o członkostwo. Ta podstawa prawna obowiązuje również do przetwarzania danych osobowych koniecznych do podjęcia  działań przed zawarciem umowy, np. gdy poprzez formularz kontaktowy kierowane są do nas pytania dotyczące naszych usług i produktów.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do wypełnienia zobowiązań prawnych, np. wypełnienia obowiązków rachunkowych  i podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. d RODO stanowi podstawę prawną, jeżeli żywotne interesy naszych Klubowiczów wymagają przetwarzania danych osobowych.

Art. 6 ust. 2 lit. f RODO  stanowi podstawę prawną, jeżeli przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa.

 

III. USUWANIE DANYCH I DŁUGOŚĆ OKRESU PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tylko w okresie realizacji celu ich przetwarzania. Przechowywanie danych możliwe jest również, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego bądź krajowego ustawodawcę w ustawach, rozporządzeniach, jak i pozostałych przepisach, zgodnie z którymi zobowiązani jesteśmy postępować. Usunięcie danych będzie miało miejsce również wtedy, gdy upłynie przewidziany w przepisach okres przechowywania, chyba że występować będzie konieczność dalszego ich przechowywania z innych przyczyn.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZAWARTYCH UMÓW ORAZ REALIZACJA UMOWY

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy w ramach umowy, w tym przekazywane w formularzu osobowym.

 

W związku z zawarciem umowy przetwarzamy następujące dane:

 

Imię i nazwisko,

Dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),

Zdjęcie.

Ponadto w przypadku  zawarcia umowy przez osobę niepełnoletnią będziemy przetwarzać  dodatkowo następujące dane:

Dane płatnika i opiekuna prawnego.

 

Podczas odwiedzin Mandala Yoga Studio rejestrujemy następujące dane (zwane dalej zbiorczo jako „dane dostępowe”):

 

data wejścia,

godzina wejścia.

 

Pozostały zakres, cel i czas przetwarzania danych osobowych znajduje się w Tabeli ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach przedsiębiorstwa dostęp do Twoich danych mogą otrzymać wyłącznie takie podmioty, które współpracują z nami w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz obowiązków ustawowych. Są to przedsiębiorstwa z branż usług IT, banki, firmy świadczące obsługę prawną lub księgową.

 

 Przekazujemy dane tylko wtedy, gdy umożliwiają to przepisy ustawowe lub gdy uzyskaliśmy zgodę danej osoby albo gdy jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji. Odbiorcami danych osobowych mogą być np. jednostki publiczne i instytucje (np. urzędy, organy skarbowe, organy ścigania). Dalszymi odbiorcami danych mogą być też jednostki upoważnione przez osobę której dane podlegają przekazaniu.

 

Nie przekazujemy również danych osobowych innym firmom bez wyraźnej potrzeby – w szczególności nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych firmom marketingowym ani innym, które mogłyby je wykorzystać w celu nękania niezamówionymi reklamami czy wysyłania spamu.

 

 1. UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Każda osoba której dane przetwarzamy uprawniona jest do:

 

informacji o jej danych osobowych które przechowujemy (art. 15 RODO)

niezwłocznego poprawienia i/lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas (art. 17 RODO)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

skargi do jednostki nadzorującej; Skargę można złożyć w szczególności do jednostki nadzorującej.

 

VII FIRMY ZEWNĘTRZNE BIORĄCE UDZIAŁ W PRZETWARZADNIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Hosting.
 2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl
 3. Dane rejestrowe firmy hostingowej: pl Sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 1731-870 Kraków ,NIP: 6751402920, REGON: 120805512, KRS: 0000594747
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 57 600 000 zł
 4. Pod adresem https://nazwa.plmożesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Firma hostingowa:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 • powołała Inspektora Ochrony Danych.

Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
 1. Operator systemu rezerwacji Fitssey

Bezpieczeństwo centrum danych

Serwery Fitssey zlokalizowane są w kilku światowej klasy centrach danych znajdujących się w Europie. Wyłącznie przeszkoleni administratorzy posiadający odpowiednie klucze dostępu (nie używamy haseł) posiadają dostęp do danych.Okresowo uruchamiamy serię testów dla naszych usług na serwerach, aby mieć pewność, że są zawsze dostępne i działają bez zarzutu.Co kilka godzin tworzymy zaszyfrowane kopie zapasowe bazy danych oraz plików. Wprowadziliśmy zabezpieczenia DDoS na wszystkich naszych serwerach.

Zabezpieczenia aplikacji

Wszystkie wprowadzone hasła użytkowników są haszowane. Nikt nie jest w stanie ich odkodować, nawet my. Jeśli zapomnisz swojego hasła, konieczne będzie jego zresetowanie. Nasze serwisy, formularze rejestracyjne i połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką, a naszymi serwerami są szyfrowane przy pomocy protokołu TLS. Każdego tygodnia uruchamiamy tysiące testów, aby upewnić się, że aplikacja jest wolna od błędów i luk.

Certyfikat PCI DSS

Posiadamy certyfikat PCI DSS (skrót z ang. Payment Card Industry Data Security Standard), który jest normą wprowadzoną przez organizację zajmującą się wdrażaniem standardów bezpieczeństwa w obrocie bezgotówkowym (Payment Card Industry Security Standards Council). Zgodnie z wymogami PCI DSS oraz organizacji płatniczych, wszystkie przedsiębiorstwa i firmy przechowujące, procesujące lub przesyłające dane posiadaczy kart płatniczych powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

Jakie korzyści płyną z przestrzegania standardów PCI DSS?

Wszelkie przetwarzane dane, takie jak dane karty są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur oraz standardów bezpieczeństwa. Systemy informatyczne są bezpieczne i stale monitorowane. Ryzyko oszustw zostaje ograniczone do minimum, a wszelkie poufne dane nie trafią w niepowołane ręce lub nie zostaną wykorzystane do celów przestępczych.

Pracownicy

Stale szkolimy naszych pracowników na temat metod bezpieczeństwa, włączając w to metody socjotechniki, sposoby wyłudzania poufnych informacji, scam i ataki hakerskie. Wyłącznie przeszkoleni administratorzy posiadają dostęp do danych osobowych.

Ty

Pomimo wszystkich naszych zabezpieczeń, wciąż istnieje ryzyko, że ktoś dostanie się na Twoje konto Fitssey korzystając z Twojego komputera. Stale monitorujemy i w razie potrzeby możemy zawiesić konta, które wykazują podejrzaną aktywność. Na bieżąco weryfikujemy i w przypadku konieczności poinformujemy Cię o nietypowej aktywności Twojego konta. Udostępniamy możliwość utworzenia specyficznych uprawnień dla kont pracowników, aby ograniczyć im dostęp do aplikacji.

Zgłaszanie zagrożeń

Jeśli uważasz, że odkryłeś lukę w zabezpieczeniach naszej aplikacji, skontaktuj się z nami pod adresem hello@fitssey.com. Zgłoszenie powinno zawierać: Opis i potencjalne skutki zagrożenia.
Szczegółowy opis kroków niezbędnych do odtworzenia opisanej sytuacji. Jeśli to możliwe, załącz zrzuty ekranu, które pomogą nam szybciej zidentyfikować ewentualny problem.

VIII. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ DANYCH ORAZ ŻĄDAŃ

Wszelkie wątpliwości lub żądania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na nasz adres email: studio@mandalayoga.pl

 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • firmy, świadczące usługi marketingu oraz obsługi rezerwacji na rzecz Administratora

  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 1. Informacje w formularzach
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 3. Istotne techniki marketingowe
 4. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 5. Informacja o plikach cookies

1.Serwis korzysta z plików cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 4. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Tabela – Zakres przetwarzania danych osobowych